REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Green Team Jan Szubski – właściciel marki “Smak z pieca”, (dalej jako „Green Team”) za pośrednictwem Strony Internetowej smakzpieca.pl (zwanego dalej: „Strona Internetowa”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Green Team usług.

§1 Definicje:

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, lub za pośrednictwem Dostawcy Produktu określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

 4. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Producent – oznacza spółkę Marsicami Srl z siedzibą w San Benedetto dei Marsi, adres: Via Abbazia – Zona Ind. Ie, 67058 San Benedetto dei Marsi (L’Aquilla), NIP: IT 01242610663, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: AQ – 74985 o kapitale zakładowym w wysokości 115.000 euro.

 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 9. Sprzedawca – oznacza Green Team Jan Szubski, adres: 00-628 Warszawa, ul. Marszałkowska 18/34, NIP: 5261777954, REGON: 140038221, e-mail: biuro@smakzpieca.pl, będący jednocześnie właścicielem Strony Internetowej oraz będący wyłącznym dystrybutorem Produktów Producenta w Polsce.

 10. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, działające w domenie pl.

 11. Produkt – oznacza produkt zaoferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, wyprodukowany przez Producenta. Produkt podlega samodzielnemu złożeniu przez Klienta lub złożeniu przez zespół monterów działających w imieniu Sprzedawcy w ramach dodatkowo płatnej usługi montażu.

 12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość lub w lokalu Sprzedawcy, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Usługa montażu – oznacza odpłatną usługę wykonywaną przez Sprzedawcę lub osoby bądź podmioty działające w jego imieniu, polegająca na rozpakowaniu, przygotowaniu do montażu, złożeniu elementów Produktu oraz w razie potrzeby podłączeniu Produktu do właściwych instalacji.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, praw ochronnych dotyczących znaków Produktowych, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Składanie zamówień jest możliwe za pośrednictwem Strony Internetowej lub poczty elektronicznej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 3. Klient składając zamówienie na Stronie Internetowej wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 4. Klient składający zamówienie decyduje czy Produkt będzie składany przez niego samodzielnie albo w ramach usługi montażu oferowanej przez Sprzedawcę.

 5. Z uwagi na charakterystykę Produktu wszelkie Dostawy następują w formie przesyłki kurierskiej lub dostawy przez Sprzedawcę, na opakowanej palecie zawierającej komplet elementów potrzebnych do ich złożenia wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną Producenta.

 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili złożenia zamówienia na Stronie Internetowej lub w chwili podpisania zamówienia przez Klienta w lokalu Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Produktu, jego ilość, sposób dostawy, swoje dane teleadresowe, PESEL, a także informację czy będzie korzystał z usługi montażu przez Sprzedawcę czy też będzie dokonywał samodzielnego montażu Produktu.

 8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Produktów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektroniczne informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

§3 Zamówienia

 1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty:
  a) w całości przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) w całości gotówką przed Dostawą Produktu, (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§5 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 5. Klient zapewni miejsce umożliwiające bezpieczny (dla ludzi oraz Produktów) i nieograniczający komunikacji rozładunek i wniesienie Produktów. W przypadku, gdy rozładunek lub wniesienie jest niemożliwe, Produkt zostanie rozładowany bezpośrednio przy jednostce transportowej Sprzedawcy lub Dostawcy.

 6. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu po umówieniu ze Sprzedawcą miejsca i terminu odbioru.

 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Produktu Klient jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy wszystkich kosztów związanych z nieskutecznym wydaniem Produktu, w tym w szczególności kosztów transportu, ubezpieczenia, wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości monterów Sprzedawcy do świadczenia Usługi montażu.

§6 Realizacja Usługi montażu

 1. W Zamówieniu podany jest ostateczny termin realizacji Usługi.

 2. Do wykonania Usługi montażu niezbędna jest obecność Klienta (lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej) przy rozpoczęciu i zakończeniu prac.

 3. Klient zobowiązany jest do przedstawienia następujących informacji i dokumentów mających wpływ na realizację Usługi montażu: plan rozmieszczenia instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, plan ustawienia Produktów w pomieszczeniu lub nieruchomości.

 4. Do wykonania Usługi montażu niezbędne jest przedstawienie także planu, według jakiego Produkty mają zostać zmontowane, jeżeli z uwagi na specyfikę montażu danego Produktu posiadanie planu montażu jest niezbędne.

 5. Usługa montażu może zostać wstrzymana w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie Usługi montażu. W takim przypadku Sprzedawca ustala z Klientem następny termin na wykonanie Usługi montażu

 6. Pomieszczenie lub nieruchomość powinna posiadać wolną przestrzeń niezbędną do wykonania prac montażowych oraz być przygotowane w następujący sposób od strony technicznej:
  a) Wymiary pomieszczenia powinny umożliwiać montaż według przedstawionego planu, o którym mowa powyżej
  b) Przyłącza hydrauliczno-elektryczne powinny znajdować się w miejscach umożliwiających podłączenie dodatkowych elementów wyposażenia Produktu
  c) Konstrukcja ścian pozwala na bezpieczny Montaż, których instrukcja montażu tego wymaga.
  d) Wolny dostęp do sprawnej instalacji elektrycznej, wodnej

 7. Po zakończeniu Usługi montażu Klient dokonuje jej odbioru podpisując Protokół.
  a) Jeśli Klient nie ma zastrzeżeń – potwierdza realizację Usługi montażu na Protokole.
  b) Jeśli Klient w trakcie odbioru Usługi montażu zgłasza zastrzeżenia co do jego wykonania, swoje zastrzeżenia winien umieścić na Protokole.

 8. W przypadku, gdy warunki wymienione w punktach poprzedzających nie będą spełnione, Sprzedawca może odstąpić od wykonania Usługi montażu.

 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Produktu Klient jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy wszystkich kosztów związanych z nieskutecznym wydaniem Produktu, w tym w szczególności kosztów transportu, ubezpieczenia, wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości monterów Sprzedawcy do świadczenia Usługi montażu.

§7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy i ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza czas konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Z uwagi na fakt, że po zmontowaniu przedmiot Umowy Sprzedaży (cechy charakterystyczne Produktu) zostaje trwale połączony z miejscem montażu, a tym samym nie jest możliwe dokonanie jego demontażu bez uszkodzenia lub zmiany Produktu, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje wyłączone na mocy art. 38 pkt 6 ustawy o prawach konsumenta.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku nieprawidłowego montażu elementów Produktu przez Klienta lub osoby bądź podmioty przez niego zatrudnione, a w szczególności w przypadku dokonywania montażu wbrew treści instrukcji obsługi.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku.

 8.  W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

 9.  Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 11. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@greenteam.pl

 12. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§8 Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez Producenta Produktu.

 2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej.

§9 Usługi nieodpłatne:

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Newsletter.

 2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy.

 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.

 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Green Team Jan Szubski z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 18/34.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: jan.szubski@greenteam.pl; pod numerem telefonu: 609 606 455; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień i zapytań ofertowych, rozliczeń, komunikacji związanej z wykonywaniem umowy, dla celów podatkowych i rachunkowych,
a także przesyłanie informacji o naszej ofercie. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Green Team Jan Szubski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces realizacji Twoich zamówień, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, firmom księgowym lub innym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartych umów. Dodatkowo, po ich rozwiązaniu, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany powyżej, w części „Jak się z nami skontaktować?”.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez Green Team Jan Szubski?
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO, W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Green Team Jan Szubski – właściciel marki “Smak z pieca”, (dalej jako „Green Team”) za pośrednictwem Strony Internetowej smakzpieca.pl (zwanego dalej: „Strona Internetowa”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Green Team usług.

§1 Definicje:

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, lub za pośrednictwem Dostawcy Produktu określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

 4. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Producent – oznacza spółkę Marsicami Srl z siedzibą w San Benedetto dei Marsi, adres: Via Abbazia – Zona Ind. Ie, 67058 San Benedetto dei Marsi (L’Aquilla), NIP: IT 01242610663, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: AQ – 74985 o kapitale zakładowym w wysokości 115.000 euro.

 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 9. Sprzedawca – oznacza Green Team Jan Szubski, adres: 00-628 Warszawa, ul. Marszałkowska 18/34, NIP: 5261777954, REGON: 140038221, e-mail: biuro@smakzpieca.pl, będący jednocześnie właścicielem Strony Internetowej oraz będący wyłącznym dystrybutorem Produktów Producenta w Polsce.

 10. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, działające w domenie pl.

 11. Produkt – oznacza produkt zaoferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, wyprodukowany przez Producenta. Produkt podlega samodzielnemu złożeniu przez Klienta lub złożeniu przez zespół monterów działających w imieniu Sprzedawcy w ramach dodatkowo płatnej usługi montażu.

 12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość lub w lokalu Sprzedawcy, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Usługa montażu – oznacza odpłatną usługę wykonywaną przez Sprzedawcę lub osoby bądź podmioty działające w jego imieniu, polegająca na rozpakowaniu, przygotowaniu do montażu, złożeniu elementów Produktu oraz w razie potrzeby podłączeniu Produktu do właściwych instalacji.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, praw ochronnych dotyczących znaków Produktowych, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Składanie zamówień jest możliwe za pośrednictwem Strony Internetowej lub poczty elektronicznej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 3. Klient składając zamówienie na Stronie Internetowej wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 4. Klient składający zamówienie decyduje czy Produkt będzie składany przez niego samodzielnie albo w ramach usługi montażu oferowanej przez Sprzedawcę.

 5. Z uwagi na charakterystykę Produktu wszelkie Dostawy następują w formie przesyłki kurierskiej lub dostawy przez Sprzedawcę, na opakowanej palecie zawierającej komplet elementów potrzebnych do ich złożenia wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną Producenta.

 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili złożenia zamówienia na Stronie Internetowej lub w chwili podpisania zamówienia przez Klienta w lokalu Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Produktu, jego ilość, sposób dostawy, swoje dane teleadresowe, PESEL, a także informację czy będzie korzystał z usługi montażu przez Sprzedawcę czy też będzie dokonywał samodzielnego montażu Produktu.

 8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Produktów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektroniczne informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

§3 Zamówienia

 1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty:
  a) w całości przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) w całości gotówką przed Dostawą Produktu, (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§5 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 5. Klient zapewni miejsce umożliwiające bezpieczny (dla ludzi oraz Produktów) i nieograniczający komunikacji rozładunek i wniesienie Produktów. W przypadku, gdy rozładunek lub wniesienie jest niemożliwe, Produkt zostanie rozładowany bezpośrednio przy jednostce transportowej Sprzedawcy lub Dostawcy.

 6. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu po umówieniu ze Sprzedawcą miejsca i terminu odbioru.

 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Produktu Klient jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy wszystkich kosztów związanych z nieskutecznym wydaniem Produktu, w tym w szczególności kosztów transportu, ubezpieczenia, wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości monterów Sprzedawcy do świadczenia Usługi montażu.

§6 Realizacja Usługi montażu

 1. W Zamówieniu podany jest ostateczny termin realizacji Usługi.

 2. Do wykonania Usługi montażu niezbędna jest obecność Klienta (lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej) przy rozpoczęciu i zakończeniu prac.

 3. Klient zobowiązany jest do przedstawienia następujących informacji i dokumentów mających wpływ na realizację Usługi montażu: plan rozmieszczenia instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, plan ustawienia Produktów w pomieszczeniu lub nieruchomości.

 4. Do wykonania Usługi montażu niezbędne jest przedstawienie także planu, według jakiego Produkty mają zostać zmontowane, jeżeli z uwagi na specyfikę montażu danego Produktu posiadanie planu montażu jest niezbędne.

 5. Usługa montażu może zostać wstrzymana w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie Usługi montażu. W takim przypadku Sprzedawca ustala z Klientem następny termin na wykonanie Usługi montażu

 6. Pomieszczenie lub nieruchomość powinna posiadać wolną przestrzeń niezbędną do wykonania prac montażowych oraz być przygotowane w następujący sposób od strony technicznej:
  a) Wymiary pomieszczenia powinny umożliwiać montaż według przedstawionego planu, o którym mowa powyżej
  b) Przyłącza hydrauliczno-elektryczne powinny znajdować się w miejscach umożliwiających podłączenie dodatkowych elementów wyposażenia Produktu
  c) Konstrukcja ścian pozwala na bezpieczny Montaż, których instrukcja montażu tego wymaga.
  d) Wolny dostęp do sprawnej instalacji elektrycznej, wodnej

 7. Po zakończeniu Usługi montażu Klient dokonuje jej odbioru podpisując Protokół.
  a) Jeśli Klient nie ma zastrzeżeń – potwierdza realizację Usługi montażu na Protokole.
  b) Jeśli Klient w trakcie odbioru Usługi montażu zgłasza zastrzeżenia co do jego wykonania, swoje zastrzeżenia winien umieścić na Protokole.

 8. W przypadku, gdy warunki wymienione w punktach poprzedzających nie będą spełnione, Sprzedawca może odstąpić od wykonania Usługi montażu.

 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Produktu Klient jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy wszystkich kosztów związanych z nieskutecznym wydaniem Produktu, w tym w szczególności kosztów transportu, ubezpieczenia, wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości monterów Sprzedawcy do świadczenia Usługi montażu.

§7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy i ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza czas konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Z uwagi na fakt, że po zmontowaniu przedmiot Umowy Sprzedaży (cechy charakterystyczne Produktu) zostaje trwale połączony z miejscem montażu, a tym samym nie jest możliwe dokonanie jego demontażu bez uszkodzenia lub zmiany Produktu, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje wyłączone na mocy art. 38 pkt 6 ustawy o prawach konsumenta.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku nieprawidłowego montażu elementów Produktu przez Klienta lub osoby bądź podmioty przez niego zatrudnione, a w szczególności w przypadku dokonywania montażu wbrew treści instrukcji obsługi.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku.

 8.  W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

 9.  Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 11. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@greenteam.pl

 12. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§8 Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez Producenta Produktu.

 2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej.

§9 Usługi nieodpłatne:

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Newsletter.

 2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy.

 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.

 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Green Team Jan Szubski z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 18/34.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: jan.szubski@greenteam.pl; pod numerem telefonu: 609 606 455; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień i zapytań ofertowych, rozliczeń, komunikacji związanej z wykonywaniem umowy, dla celów podatkowych i rachunkowych,
a także przesyłanie informacji o naszej ofercie. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Green Team Jan Szubski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces realizacji Twoich zamówień, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, firmom księgowym lub innym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartych umów. Dodatkowo, po ich rozwiązaniu, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany powyżej, w części „Jak się z nami skontaktować?”.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez Green Team Jan Szubski?
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO, W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Top